Om EnSpire

EnSpire Norge AS har utarbeida ein eigen læreplan med entreprenørskap som profil. Læreplana er revidert og godkjend for grunnskulens 1.-10. trinn av Utdanningsdirektoratet 18.02.21. Den byggjer på Kunnskapsløftet av 2020, men har entreprenørielle ferdigheiter som grunnleggande kompetanse i alle fag. I tillegg har EnSpireskulen faget “Entreprenørskap” på tvers av alle trinn. For meir informasjon, sjå http://www.enspire.no

EnSpireskulane arbeider for å realisere eit heilheitleg menneskesyn, og eit læringssyn som byggjer på at alle born har eit mangfald av eigenskapar og talentar som best utviklast i en sosial og samfunnsmessig samanheng. Skulen sitt pedagogiske grunnsyn er at mennesket si utvikling og læring best fremjast gjennom leia eigenaktivitet, der eleven opplever seg som deltakar og bidragsytar.

Formålet for EnSpireskulen er å gje elevane ein entreprenøriell basiskompetanse: “Ein evne til å sjå moglegheiter og til å gjere noko med dei”.

Det handlar om å utforske sine omgjevnadar, skaffe seg kunnskap og utvikle ferdigheiter for å kunne skape og produsere noko som har verdi for den enkelte og for fellesskapet. I ein læringsprosess er det viktig for elevane å få vise kva dei kan, få stadfesting og anerkjenning for sitt bidrag. Entreprenørskap gir elevane gode moglegheiter for arbeidsformer dei meistrar, få vist fram det dei har lært og få tilbakemeldingar som kan føre til vidare læring.

EnSpireskulen har eigen fag- og timefordeling, men har beheld den tradisjonelle faginndelinga og eit minstetimetal for kvart enkelt fag for å bevare faga sin eigenart. Skulen sin profil er entreprenørskap. Difor skal entreprenørielle arbeidsmåtar brukast i alle fag for å stimulere og utvikle entreprenørielle ferdigheiter. EnSpireskulen har i tillegg eit eige fag som heiter entreprenørskap på tvers. Dette omfattar både arbeid med fagets eigne mål og prosjektarbeid på tvers av andre fag.

Kvifor velge Tresfjord EnSpire Skule?

Elevane våre er aktørar i eiga læring, og ikkje berre mottakarar av informasjon. Elevane får prøve, feile, erfare, utforske og tenke sjølve.

Hos oss er det eit mål at eleven skal lære seg å sjå moglegheiter, ta initiativ, tørre å prøve og meistre nye utfordringar.

Ved å tileigne seg kunnskap gjennom aktiv deltaking utviklar eleven også personlege eigenskapar som kreativitet, sjølvtillit, initiativ og samarbeidsevne.


“Læring startar med leik og utforsking på alle arenaer”


Blog at WordPress.com.